• Τηλέφωνο: 213 023 8752
 • info@sedpekat.gr

ΣΕΔΠΕΚΑΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία λαμβάνοντας υπόψη την:

 • Συμμόρφωση προς την Νομοθεσία &

 • Την διαρκή Ενημέρωση και προσαρμογή
  είναι οι παρακάτω:

 • 1. Η διασφάλιση σύννομης διαχείρισης ΑΕΚΚ
  2. Η ιχνηλάτηση μεταφοράς, διαχείρισης & διάθεσης φορτίων ΑΕΚΚ
  3. Η έκδοση Βεβαιώσεων / Πιστοποιητικών για την διαχείριση φορτίων ΑΕΚΚ – ανά κωδικό ΕΚΑ (χρήση σε εκθέσεις ΗΜΑ) – ανά κωδικό διαχείρισης (απαραίτητο για σύστημα περιβαλλοντικής πιστοποίησης όπως LEED κτλ)

  image

  Οπότε στοχεύουμε σε:

  1. Διαρκή Ανάπτυξη του Δικτύου Συνεργατών που: α) Συμμορφώνονται προς την Νομοθεσία β) Έχουν τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις & πιστοποιήσεις σε ισχύ γ) Τηρούν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις και τους προσφέρουμε Ψηφιακές Υπηρεσίες.

  2. Διαρκή Ανάπτυξη Δικτύου συνεργασίας με παραγωγούς αποβλήτων & υποστήριξη στην κάλυψη των αναγκών των κατασκευαστικών έργων που αφορούν: α) Ιδιώτες – Ιδιωτικά Έργα β) Εταιρίες Κατασκευαστές – Ιδιωτικά Έργα γ) Δημόσιος Τομέας, Εταιρίες ΩΚΟ, Εταιρίες, Κατασκευαστές – Δημόσια Έργα όπου επίσης προσφέρουμε Ψηφιακές αλλά & Customized Υπηρεσίες από την Server Solutions (μηχανικοί λογισμικού που μας υποστηρίζουν τεχνολογικά)

  Είμαστε πιστοποιημένοι με τα ISO 9001 – ISO 14001 που αφορούν την Εφαρμογή & Έλεγχο τήρησης Γεν. Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Παράλληλα το ΣΣΕΔ ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε

 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των υπόχρεων διαχειριστών και των πολιτών
 • Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο