• Τηλέφωνο: 213 023 8752
  • info@sedpekat.gr

Ποιοι Είμαστε

Ο φορέας με την επωνυμία “ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Α.Ε. ” και διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» αποτελεί εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχειρίσεως Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων.

image

Πολυμετοχική Επιχείρηση

Πρόκειται για μια πολυμετοχική επιχείρηση με την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας όπου μετέχουν 43 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής. Το σύστημα συμβάλλεται  με διαχειριστές Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων ( κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ).

Συνεργάζεται

Επίσης συνεργάζεται με Μονάδες Επεξεργασίας των ΑΕΚΚ προκειμένου τα ΑΕΚΚ που παράγονται από δημόσια και ιδιωτικά έργα να οδηγούνται προς ανακύκλωση και αξιοποίηση. Ουσιαστικά υποστηρίζει την πρόληψη παραγωγής, την ορθή διαχείριση και την καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης των μπαζών και ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων των έργων. Η λειτουργία του Συστήματος διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259 /1757/Ε103 (ΦΕΚ1312 24/8/2010) που καθορίζει τους όρους και τα μέτρα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Το Σύστημα λειτουργεί με βάση την κείμενη Νομοθεσία

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

Μετάβαση στο περιεχόμενο