• Τηλέφωνο: 213 023 8752
 • info@sedpekat.gr

Νομοθεσία

 • Νόμος 4819/2021 -- Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/
  https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/nomos-4819-2021-phek-129a-23-7-2021.html

 • Νόμος 4685/2020: Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας - ΦΕΚ 92/07.05.20 Άρθρα 83 έως 89
  https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/618405/nomos-4685-2020

 • Νόμος 4710/2020: Ηλεκτροκίνηση - ΦΕΚ 142/23.07.20
  https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/633619/nomos-4710-2020

 • Νόμος 4496/2017: Τροποποίηση του Ν.2939_2001 για την Εναλλακτική Διαχείριση – ΦΕΚ 170/08.11.2017
  https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/313759

 • image

 • ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) : ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-2010) https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/koine-upourgike-apophase-36259-1757-e103-2010.html

 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ αρ. πρωτ. 4834/25-1-13 : Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β) https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/07/248992903d1ee9261e509361b9e71fa4ee315a1a.pdf

 • Απόφαση 2011/753/ΕΕ : Περί θεσπίσεως κανόνων και μεθόδων υπολογισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ https://www.eoan.gr/wp-content/uploads/2020/07/088bfd9eed7f2aa8380cbd8ad8389cd8c73f3434.pdf

 • Νόμος 4280, ΦΕΚ 159/8-8-2014 : Νόμος 4280, ΦΕΚ 159/8-8-2014 στο άρθρο 52 παρ. 4, προβλέπεται η δυνατότητα απόθεσης και επεξεργασίας ΑΕΚΚ από ΣΕΔ σε ανενεργά μεταλλεία και λατομεία. https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/n-4280-2014.html

 • Ευρωπαϊκός Κατάλογος αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) : Κατάλογος αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ. https://www.aanel.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD.pdf

 • Nόμος 4030 A 249 2511-2011 : Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/oikodomes/n-4030-2011.html

 • Νόμος 2939/2001: Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών & άλλων προϊόντων – ΦΕΚ 179/06.08.2001 https://www.e-nomothesia.gr/kat-periballon/apobleta/n-2939-2001.html

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάρτιση νέων συμβάσεων με την ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο